Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

NovinkyMartin Musílek:
PATRONI, KLIENTI PŘÍBUZNÍ.Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel. Jeho studie sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak vztahy mezi jednotlivými skupinami (patron x klient), řeší, do jaké míry o sociálním statusu promlouvá „dobrá adresa“, jak drahé bylo bydlení na Starém Městě, jak se proměňovala společenská a národnostní skladba (přistěhovalectví, odchod z města či nobilitace). Dochází k zásadnímu zjištění, že na rozdíl od bohatých a centrálních měst západní Evropy, kde byla sociální prostupnost velmi úzká a kde se u moci držela skupina tradičního patriciátu, bylo Staré Město otevřeným a proměnlivým společenstvím, které umožňovalo sociální mobilitu.

360 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)Vyšlo v rámci projektu GAČR a s přispěním badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích


Edice Filmoví tvůrci, sv. 5 (7)

Milan Hain:
HUGO HAAS A JEHO (AMERICKÉ) FILMY

Monografie „Hugo Haas a jeho americké filmy“ vychází z disertační práce Milana Haina, absolventa filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho studie těží z ročního studijního pobytu v USA, kde se mu při pobytech na University of California a University of Southern California podařilo probádat unikátní materiály ze zdejších archivů. Kniha tak odhaluje neznámé kapitoly ze života Huga Haase, který je v českém prostředí znám především jako výrazný komediální herec. Díky autorovi se dozvídáme, že se při svém dlouhém americkém exilu (20 let) dokázal prosadit coby divadelní herec na Broadwayi, a to nejen v komediálních, ale i dramatických rolích. Kniha přibližuje i dobové recenze, které Hassovy většinou drobnější role hodnotily vesměs velmi kladně. Jádro knihy se věnuje jeho další kariéře poté, co se přestěhoval do Hollywoodu a snažil se zde prosadit nejen jako filmový herec, ale i jako producent a režisér. Pro lepší pochopení tehdejších produkčních možností v americkém filmovém průmyslu předkládá autor cenné informace o praxi a podmínkách filmové produkce. Představuje Haasův „autorský“ produkční styl – Haas byl producent, scenárista, režisér a často i představitel hlavní role, nesl hlavní finanční břemeno každého filmového projektu. V hlavní části své práce Hain představuje jednotlivé snímky z Haasovy produkční a režijní dílny – synopse, scénář, produkční historii a dobové přijetí v tisku. Ve svém bádání autor čerpá z široké řady zdrojů – kromě samotných filmů, jejich scénářů, poskytuje informace z materiálů produkčních a distribučních společností, úřední korespondence, Haasovy osobní korespondence, dále tlumočí recenze z dobového amerického tisku a svědectví Haasových spolupracovníků (v písemné formě či na základě osobních interview). Kniha je opatřena také bohatým obrazovým materiálem, který se podařilo získat z amerických i domácích archivů (fotky z natáčení, dobové plakáty apod.)

376 stran, brožovaná, cca 120 čb. ilustrací a 32 stran barevné přílohy, kniha je opatřena podrobnou filmografií
Doporučená cena: 379,- (u nás 330,-)

Vyšlo s podporou Ministerstva kultury ČR a Univerzity Palackého v Olomouci


Edice Film a dějiny, sv. 4

Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 4. NORMALIZACE

Od „sametové revoluce“, která ukončila dvacetileté období totalitního husákovského režimu, tzv. normalizace, uplynulo již celé čtvrtstoletí. Je zde nová generace, která normalizaci nezná z vlastní zkušenosti, ale jen zprostředkovaně, většinou skrze obrazy novodobých či soudobých televizních či filmových děl, které si sama vykládá a vysvětluje. Proto se fenomén vztahu filmu/televize a normalizace dostává do zorného pole historiků, sociologů, mediálních teoretiků…
Kniha navazuje tematicky (chronologicky) na předchozí díly řady Film a dějiny (válka, stalinismus) a pokouší se v rámci koncipovaných oddílů o co nejširší záběr. Jednotlivé příspěvky českých a slovenských autorů se zaměřují např. na nástup normalizace do televizních a filmových struktur, na osudy jednotlivých tvůrců v novém režimu (Chytilová, Třeštíková, Solan, Jakubisko), na jejich sledování ze strany Stb (Chytilová, Forman), dále na nové zpobení historických událostí, mýtů a postav v normalizačních dílech (SNP, slovenské rané dějiny, husité), na zobrazení policistů jako filmových postav. Celý oddíl je věnován také obrazům normalizace v soudobých filmech a seriálech (Kawasakiho růže, Hořící keř, Vyprávěj). Závěrečná část sleduje prezentaci normalizace z hlediska didaktiky, jako dějinný narativ ve vzdělávacích a výukových pomůckách.

648 stran, vázaná
kniha obsahuje cca 350 černobílých fotoilustrací, shrnující bibliografii k tématu a jmenný rejstřík.

Doporučená cena: 499 Kč (u nás 440,-)

Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu pro kinematografii


Edice Iniciály, sv. 3

Michael Omasta (ed.):
ALEXANDR HACKENSCHMIED. (Bez)účelná procházka

Monografický sborník věnovaný světově proslulému fotografovi a avantgardnímu filmaři Alexandru Hackenschmiedovi - Hammidovi, sestavil rakouský filmový vědec Michael Omasta k 95. výročí tvůrcova narození. Přizval k němu odborníky z Evropy i Spojených Států, kde tento plodný a inspirativní umělec dlouhá léta působil. Sborník se snaží pokrýt všechny důležité etapy jeho tvůrčího života od raných filmových pokusů v rodném Československu (stať Michala Breganta) přes jeho práce v americkém exilu pro Úřad válečných informaci a spolupráci s jeho životní partnerkou Mayou Derenovou až k pozdním dílům na poli polyekranu a velkoformátových kinematografických projektů s Francisem Thompsonem. Kniha vychází opět v součinosti s programem Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde proběhna výstava i ucelená přehlídka Hackenschmiedových filmů za účasti jeho syna.
Kniha bude opatřena rozsáhlou komentovanou filmografií, výběrovou bibliografií novou edicí Hackenschmiedových filmově literárních prací a bohatým obrazovým doprovodem, v němž nebudou chybět i dosud nezveřejněné fotografie.320 stran, brožovaná, čb fotoilustrace
Doporučená cena: 289 Kč (u nás 240,-)


Edice Filmová mozaika, sv. 2

Ivan Klimeš:
KINEMATOGRAF! Věnec studií o raném filmu

V rámci edice Filmová mozaika vychází další soubor studií, který vytváří jednolitý tematický celek. Tentokrát jde o knihu předního českého filmového historika a univerzitního pedagoga Ivana Klimeše, jenž se řadu let zabývá problematikou raných dějin českého (československého) filmu, tzv. "raného filmu". Právě jemu jsou věnované studie obsažené v publikaci, které pocházejí z posledních deseti let. V této rané době se film snažil prosadit jako svébytný a společensky uznávaný kulturní fenomén, ustavovala se instituce kina a formovala se také budoucí podoba tohoto média. Proto tato etapa skýtá pro čtenáře i badatele nejen řadu zajímavých informací, ale i hlubších zamyšlení o kořenech moderní kultury.

256 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 249 Kč (u nás 210,-)

Kniha vyšla v koedici s Národním filmovým archivem a díky podpoře Nadace Český literární fond


Lenka Bobková - Jana Fantysová-Matějková (eds.):
TERRA – DUCATUS – MARCHIONATUS – REGIO. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen
Korunní země v dějinách českého státu 6
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 25.-27. 4. 2012 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém a anglickém jazyce, které zkoumají problematiku regionů v rámci zemí Koruny české i s přihlédnutím k evropskému kontextu. Autoři zkoumají problematiku jejich formování, vytváření regionálních identit i otázku jejich sebeprezentace a sebereflexe, a to jak v písemných, tak obrazových pramenech. Do mezinárodně pojatého svazku přispělo celkem 23 autorů, z toho 12 z českých zemí, 7 z Německa, 4 z Polska, kteří se zaměřují na bádání o zemích Koruny české.

520 stran, vázaná, cca 50 čb fotoilustrací + 8 str. barevné přílohy
Doporučená cena: 499 Kč (u nás 400,-)

Kniha vyšla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Edice Moderní film, sv. 4

Zdeněk Hudec:
KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC

První česká studie v edici Moderní film se věnuje mnohavrstevnatému snímku Petera Greenawaye, který byl po svém uvedení podroben nejrůznějším interpretacím. Zdeněk Hudec se proto rozhodl vytvořit několikastupňovou analýzu, jakousi „kuchařku“ toho jak číst (jíst) tento film. Nejprve se zde věnuje základním stavebním prvkům (mizanscéna, kamera, střih, hudba), následuje pasáž bohatá na odkazy k jinům dílům (výtvarným či filmovým) a kontextům. Zkouší vnímat snímek jako politickou alegorii na thatcherovskou Británii a následně jako lingivstickou záhadu či historickou práci. Přitom vychází z bohaté literatury, která byla tomuto filmu věnována, z různých verzí scénáře i s rozohvorů, které poskytl k filmu sám režisér.

208 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 229 Kč (u nás 190,-)
Edice Filmoví tvůrci, sv. 4 (6)

Luboš Ptáček:
AKIRA KUROSAWA A JEHO FILMY

Luboš Ptáček se ve své rozsáhlé studii pokouší o celistvý portrét této osobnosti světového filmu. Zabývá se jak životními osudy tohoto tvůrce, které velmi významně ovlivnily jeho další směřování, tak jeho tvorbou od samotných počátků. Přitom nezanedbává (spíše akcentuje) i méně oslavováníhodné kapitoly jeho profesní a životní dráhy (období druhé světové války), kdy se podovolil tlaku militantního domácího režimu. Vedle biografického nástinu poskytuje L. Ptáček především podrobné rozbory jednotlivých filmů, zasazených nejen do jednotlivých údobí režisérovy tvorby, ale i do kontextu japonských žánrů a jejich vývoje. Autor nevnímá Kurosawovu tvorbu odtrženě, ale sleduje ji ve vztahu k japonským dějinám, k dobové situaci a kulturním zvyklostem.

416 stran, brožovaná
kniha obsahuje přes 200 černobílých a barevných ilustrací a kompletní režisérovu filmografii

Doporučená cena: 349 Kč (u nás 299,-)

Kniha vyšla s podporou Nadace Český literární fond


Martin Musílek a kol.:
HAVELSKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ VE STŘEDOVĚKU. HISTORIE - ARCHEOLOGIE - ARCHITEKTURA

Soubor textů, které vznikly jako výstup stejnojmenného pracovního setkání odborníků z různých oborů, aby vytvořily aktuální obraz bádání o tomto původně zřejmě samostatném městském založení (záhy splynulém se Starým Městem pražským v jeden celek) z hlediska historie, archelogie a architektury. Díky tomu vznikl celkem plastický obraz života v Havelském Městě ve středověku, z něhož se dozvídáme informace o okolnostech jeho vzniku, statusu, jeho zakladateli, sociální skladbě, farním uspořádání, jeho zástavbě dle nejnovějších archeologických a památklvých výzkumů.

Cca 430 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 240,-)

Kniha vyšla s podporou FF UK


Karel Stloukal:
HISTORIE MÉHO ŽIVOTA. Skutečnost poněkud zbásněná

Nedokončené pamětí historika a archiváře Karla Stloukala, profesora obecných dějin na Karlově univerzitě, sledují životní dráhu této významné postavy českého historického dění 1. poloviny 20. století od jeho raných let v rodném Zlíně přes studijní léta v Praze a Vídni až k jeho výrazným zážitkům z front první světové války, které přebírají záznamy z osobního deníku. Závěrečná kapitola zachycuje spíše heslovité vzpomínky na první polovinu 20. let. Zbylé kapitoly zachycujících zbylých 30 let Stloukalova života, už autor bohužel nestihl dopsat. I tak je čtení jeho jadrně popsaných zážitků potěšením i ponaučením, cenným svědectvím o zvláštních letech počátku 20. století.
Kniha je opatřena předmluvou z pera profesora Jaroslava Čechury a doslovem Stloukalova syna.

312 stran, vázaná, 10 čb ilustrací
Doporučená cena: 279,- (u nás 230,-)

Kniha vyšla s podporou FF UK


Jeanne Rucar de Bunuel, - Marisol Martín del Campo:
VZPOMÍNKY ŽENY BEZ PIANA. Můj život s Luisem Bunuelem

Jako určitý pandán ke slavným a českému čtenáři dobře známým pamětem španělského filmového režiséra Luise Bunuela "Do posledního dechu" vyšly na počátku 90. let vzpomínky jeho ženy Jeanne vzešlé z rozhovorů s mexickou novinářkou Marisol Martín del Campo. V jejích vzpomínkách se její život dělí na dvě odlišné etapy: dětství a mládí Jeanne Rucarové v rodné Francii a (brzké) manželství s Luisem Bunuelem, které spolu s historickými událostmi převrátilo její život na ruby. Její memoáry jsou vzpomínkami ženy, která se musela vzdát svých ambicí (gymnastika, hra na piano) ve prospěch dominantního manžela-umělce, jemuž měla vytvářet klidné rodinné zázemí. Její zážitky vykreslují obdivovanou postavu věčného rebela a nekompromisního libertýna v jiném světle, náhle se odhalují jeho jiné stránky: překvapivě konzervativní postoje, mačismus, kterým dusil nesmělé pokusy své ženy o emancipaci. Druhou stranu ale představují chvíle opravdové lásky a poctiů porozumnění. Nejedná se tedy o ublížené nářky nad ztracenými léty, je to věcné bilancování jednoho partnerského soužití s jeho klady i zápory. I když, jak podotýká autorka, kdyby ho prožila o třicet let později, možná by líčila daleko tragičtější příběh.

České vydání obsahuje také krátký doslov syna Juana Luise Bunuela, který vznikl speciálně pro české vydání.

168 stran, vázaná, 17 čb fotoilustrací
překlad: Eva Hrozková
Doporučená cena: 199 (u nás 170,-)

Kniha vyšla s podporou MK ČR a NČLF


Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz